Pensiile private - fondul de pensii facultative - termeni utili, linkuri
 Pensii private ING
- facilitati
- persoana de contact
Legislatie:
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 publicata in  Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31/05/2006
 
 
Termeni utili:
activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;

activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;

activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică şi administrator, care conţine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii;

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - CSSPP, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;

pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
 
ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii facultative;

riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;

schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative;

unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative şi valoarea la zi a unei unităţi de fond.

 

 
Pilonul I- reprezinta actualul sistem de stat.
 In prezent, pensia medie e de 380 lei noi si reprezinta mai putin de 40% din salariul mediu net, care e de 941 lei noi. Conform statisticilor, un salariat roman contribuie lunar la sistemul de asigurari sociale pentru 1,24 pensionari.
 
Pilonul II- va intra efectiv in functiune in ianuarie 2008. In primul an de activitate, 2% din contributia de 9,5% care se plateste acum la asigurarile sociale va ajunge in administrare privata. Procentul va creste cu cate 0,5% in fiecare an, pana la 6% in urmatorii ani:
0) 2008  -  2.0 %
1) 2009  -  2.5 %
2) 2010  -  3.0 %
3) 2011  -  3.5 %
4) 2012  -  4.0 %
5) 2013  -  4.5 %
6) 2014  -  5.0 %
7) 2015  -  5.5 %
8) 2016  -  6.0 %
 
Pilonul III- a intrat in vigoare de la 1 mai 2007. Va fi finantat din contributiile suplimentare, fiind deschis, complementar primilor doi piloni, persoanelor de pana la 52,5 ani. O persoana poate contribui la acest sistem cu cel mult 15% din venitul brut si poate beneficia de pensie cand implineste 60 de ani.
 
Aderarea la un fond de pensii administrat privat este o opţiune individuală a fiecăruia şi se face din proprie iniţiativă.

Persoanele obligate să adere sunt persoanele cu vârsta de până în 35 de ani, care contribuie la sistemul asigurărilor sociale de stat (plătesc lunar 9,5% CAS) şi se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Aderarea se desfăşoară pe parcursul a patru luni de zile, începând din data de 17 septembrie 2007.

La expirarea acestei perioade, persoanele care prin lege sunt obligate să aleagă dat nu au ales un fond de pensii, vor fi repartizate aleatoriu de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS.

Persoanele care pot să opteze să adere sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate.

Persoanele care prin lege nu sunt obligate, dar pot opta să adere la un fond de pensii, pot să adere în orice moment la un asemenea fond de pensii, până la împlinirea vârstei de 45 de ani.
 
 
   
   

 
 
 

pagina de start | calcul salarii | pensii facultative - termenii | verificare cif

 
  Linkuri:  
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private : http://w4.csspp.ro/ro/  
     
     
   Valoarea punctului de pensie este de:  
  581.3 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2008

conform Legii nr.387 din 31 decembrie 2007 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 31 decembrie 2007
 
  541 lei, începând din 1 noiembrie 2007

www.rushessay.com conform Ordonantei  de Urgenta nr. 111/10.10.2007  pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr.487/2006, publicata in MO nr. 692 din 11 octombrie  2007

 

 
Sitemap